ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI bilgilendirmeZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI bilgilendirme
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
YAN ALAN: Kaynaştırma
DERS TANIMLARI
I. YARIYIL
Özel Eğitim Alanı (4-0) 4
Özel eğitimle, ilgili temel kavramlar, özel eğitimin gelşimi, özel eğitim genel eğitim ilşkisi, özel eğitim ilkeleri, görme, işitme ve konuşma özürlülerinin tanımı, sınıflandırılması, yaygınlık ve nedenleri, eğitimleri ve önleme üzerinde durulacaktır. Bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar, üstün zekalı çocuklar ve uyumsuz çocukların tanımı, sınıflandırılması, tanılama, eğitimleri ve önlenmesi üzerinde duran bir derstir.
Bilgisayar (2-2) 3
Temel klavye becerileri, kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri tabanı (data base) programlarıyla çalışma; özel eğitim programı çerçevesinde basit programlama uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma.
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (2-0) 2
Öğretmen adayı için sağlık bilgisinin temel unsurları ve acil durumlarda yapılacak ilk yardımla ilgili bilgilerin teorik ve uygulamalı işlendiği bir derstir.
Yabancı Dil I (3-0) 3
Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0) 2
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.
Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi I (2-0) 0
Öğretmenlik Mesleğine Giriş (3-0) 3
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.
II. YARIYIL
143
Zihin Engellilere Giriş (3-0) 3
Zihinsel engelli çocuk kimdir sorusuna yanıt aranmakta bu amaçla, zihinsel engelli çocukların tanımı, sınıflandırmaları, yaygınlık oranları ve tanımlanmalarında kullanılan yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.
Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi (2-0) 2
Zedelenme , yetersizlik, özür kavramlarının tanımlarını, bedensel yetersizlikle uyum davranışları arasındaki ilişkiyi somotopsikoloji çerçevesinde anlama, açıklama ve önleme , yetersizliklerin duygusal bozukluklara etkisi, uyum problemlerinin ortaya çıkması durumu ve önlenmesi, yeni psikolojik ortamlar aracılığıyla yetersizlikten etkilenenlerin uyum durumunu anlama, davranışın açıklamaları çereçevesinde etiketleme, davranışın tarihsel ve açıklanmalarını ve engellilerin uyum sorunlarında engellilere yönelik tutumlar ve tutmların değiştirilmesini içeren bir derstir.
Müzik (0-2) 1
Müzik öğretimi, özel öğretimde öğrenim gören çocukları şarkı, oyunlaştırılmış şarkı ve müzik bilgi ürünlerinin öğretilmesiyle onları mutlu kılmak amacını taşır. Bu ise onları insan, sanat, iç ve dış dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır.
Yabancı Dil II (3-0) 3
Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0) 2
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.
Bireysel Farklılıklar ve Psikolojik Yaklaşımlar (3-0) 3
Farklılık kavramı, farklılığı ortaya çıkaran güdüleyici etmenler, farklılığın tanımlanması, düzeltme amaçları, düzeltme teknikleri, davranışcı, biyofiziksel, psikodinamik, bilşsel, ekolojik psikoloji ve, sosyolojik yaklaşımlara göre incelendiği ve bu yaklaşımların eğitim ortamındaki avantaj ve dezavantajlarını içeren bir derstir.
Atatürk İlkeleri Ve İnkılapTarihi II (2-0) 0
Seçmeli I (3-0) 3
III. YARIYIL
Bireyselleştirilmiş Öğretim Planları Geliştirme ve Değerlendirme (3-0) 3
Bireysel eğitimle bireyselleştirilmiş eğitim arasındaki farklar, öğretim ve programın ögelerinin betimlendiği, ve bu çercevede engelli çocuklar açısından öğretim amaçlarının
144
işlevi ve Bireyselleştirilmiş öğretim planının ögeleri ve çocuğun performansını belirleme teknikleri ve tekniklerle ilgili olarak muhtevaya dayalı ölçü aracı geliştirme, performansa dayalı ölçü aracı geliştirebilmek için ünite, kavram ve beceri analizi yapma, çocuğun performansına göre uzun dönemli amaç yazma, öğretim amaçları yazma (davranışsal amaç yazma) ve amacın gerçekleşmesi için öğretim ortamını ve öğretim basamaklarını belirlemenin uygulamalı olarak yapıldığı bir derstir
Zihin Engellilerin Eğitimi (2-0) 2
Tıbbi, sosyoljik ve eğitsel yaklaşımlara göre zihin engeli, zihin engellilerin eğitim ortamlarına yerleştirilmesi ve zihin engellilerden eğitilebilir ve öğretilebilirler için geleneksel programları içerikleri ve eğitildikleri eğitim ortamlarını içeren bir derstir.
Dil Gelişimi ve İletişimi (2-2) 3
Bu ders; iletişimin tanımı sözlü ve sözlü olmayan iletişim, dil, dilin özellikleri, dilin temel unsurları, dil edinim kuramları, işevsel dilin kullanımı ile ilgili aşamaları, 0-6 yaş dil gelişimi, zihinsel engellilerde dil gelişim özellikleri öğretmenin sınıf ortamında dil gelişimini destekleme yolları, sözel iletişim öğeleri, aileye zihinsel ve görme engelli çocuklarının dil gelişimini desteklemeleri için verilecek öneriler, alıcı ve ifade edici dili geliştirecek aktiviteleri,iceren bir derstir.
Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme (3-0) 3
Tanılama yaklaşımları, Türkiye’de engelli çocukların tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel tanılama ve değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, ve sınıf öğretmenini kullanımına yönelik olarak akademik beceri ve kavramların ölçümleme ve kayıt etme tekniklerinin tanıtılmasını içeren bir derstir.
Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri (3-0) 3
Normalleştirme, bütünleştirme ve kaynaştırma kavramları ve kaynaklarının açıklandığı ve kaynaştırmanın diğer yönetsel düzenlemeler içindeki yeri ve özelliklerinin betimlendiği ve yaygın olarak kullanılan destek özel eğitim hizmetlerinin betimlendiği bir derstir.
Gelişim ve Öğrenme (3-0) 3
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.
Seçmeli II (3-0) 3
IV. YARIYIL
Zihin Engellilerde Müzik Öğretimi (3-0) 3
Zihinsel engelli öğrencilerle müzik dersinde kullanılması amacıyla nota öğretimi, bir müzik aracını (flüt ya da melodika ) kullanımı ve bu müzik aracıyla özellikle çocuk şarkılarının deşifre edilmesini kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
145
Zihin Engellilerde Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi (3-0) 3
0-6 Yaş grubundaki yetersizlikten etkilenmiş gelişimsel geriliği olan çocukların iletişim, büyük kas, küçük kas, alıcı dil, kişisel ve toplumsal beceri alanlarındaki performanslarını, gelişim beceri envanterlerinden yararlanarak saptama ve her çocuk için uygun olabilecek programın nasıl hazırlanacağını ve bu programın nasıl uygulanacağı konusunda ailelere rehberlik etmeyi amaçlayan bir derstir.
Zihin Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma (3-0) 3
İşlevsel dilin aşamalarına göre bir resimli kitabı veya öyküyü analiz etme, ölçü aracı geliştirme, her aşamaya göre ders planı hazırlama. Bu dersin okumaya hazırlık bölümünde sırasıyla şu konuya yer verilecektir; okuma becerisinin kazanımında okumaya hazırlığa hazırlığın yeri, okumaya hazırlıkta algı gelişimi, algı gelişiminin her aşamasıyla ilgili doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş okumaya hazırlığa hazırlığa hazırlık materyali hazırlamayı iceren bir derstir. Konuşmayla ilgili bölümünde kendini, gereksinimlerini anlatma ve karşılıklı konuşma becerilerinin kazandırılmasına ilişkin bir derstir.
Zihin Engellilere Kavram ve Beceri Öğretimi (3-0) 3
Zihinsel beceriler ve aşama sırası, ayırdetme düzeyinde ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlama ve performans düzeyi belirleme, performans düzeyine dayalı olarak uzun ve kısa dönemli ve öğretimsel amaçları belirleme ve yazma, somut kavramların analizi, kavramın ölçüt bağımlı ölçü aracını hazırlama, öğrencinin performans düzeyini belirleme, uzun-kısa ve öğretimsel amaçları belirleme ve yazma, öğretimsel amaçları gerçekleştirecek şekilde açık anlatım yöntemine göre kavramın sunulmasını, becerilerin yatay ve dikey sıraları, beceri için ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlama, tek fırsat ve çoklu fırsat yöntemiyle performans düzeyi belirleme, tüm beceri – ileri zincirleme ve tersine zincirleme yaklaşımlarına göre amaçların düzenlenmesi, ipuçları ve ipuçlarının geri çekilmesi sürecini içeren bir derstir.
Davranış Değiştirme (3-0) 3
Problem davranışın normlara göre tanımlandığı ve davranış azlığı ya da fazlalığı olan problem davranışın değiştirilmesi için davranışı arttırma va azaltma işlem süreçlerinin uygulanması çercesinde, şekil verme, pekiştirme tarifeleri, sosyal ve etkinlik pekiştireçlerinin kullanımını, dönüştürülebilir sembol pekiştireçleri desenleme ve kullanma, sönme, tepkinin bedli, ayrımlı pekiştirmeyle davranışşların azaltılmasını içeren bir derstir.
Seçmeli III (3-0) 3
V. YARIYIL
Zihin Engellilere Okuma Yazma Öğretimi (3-0) 3
Okumanın tanımı ve yapısı okumaya hazırlığın önemi, okumaya hazırlık programlarıyla ilgili çeşitli yaklaşımlar, ülkemizde okumaya hazırlık, okumaya hazırlık programları nasıl olmalıdır, okumaya hazırlık aktiviteleri, yazmaya hazırlık nedir? Bireyselleştirilmiş yazmaya hazırlık materyalleri geliştirme, okuma öğretim yöntemleri, okuduğunu anlamaya hazırlık, önemi, doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş okuduğunu anlamaya hazırlık marteryali hazırlama, okuduğunu anlama öğretimi, doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş okuduğunu anlama materyali hazırlama, bir metnin ana fikrini bulma ve doğrudan öğretim yöntemi ile ana fikir, çıkarma öğretimi konularına yer verilecektir.
146
Zihin Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi (3-0) 3
Bu derste fen bilimleri, fen bilgisinin tanımı, bilimsel bilgiler ve bilimsel bilgi edinme yolları, fen becerileri, fen bilgisi müfredat programının incelenmesi ve düzenlenmesi, fen bilgisi ünite analizleri, fen konularının doğrudan öğretim yöntemine göre sunumu, fen deney analizleri, deney ve gözlem dersi hazırlama, gözlem formu geliştirme, doğrudan öğretim yöntemine göre fen kavramlarının analizini yapma, ölçü aracı hazırlama, öğretim sürecini planlama konularına yer verilecektir.
Zihinsel Engellilere Matematik Öğretimi (3-0) 3
Basamaklı öğretimve doğrudan öğretim yaklaşımlarına göre, sayı, dört işlem sözlü problemlerinin öğretimini; sayı ve dört işlemle ilgili kaba değerlendirme ve ölçüt bağımlı ölçü araçlarının geliştirilmesi, sık yapılan hatalar ve hata analizini içerir.
Kaynaştırma Programlarının Hazırlanması (2-2) 3
Bir öğrenci ya da öğrenciler dikkate alınarak gezici öğretmenlik, kaynak oda ve öğretmene destek özel eğitim planı yapmak için ölçümleme, amaç yazma ve öğretim basamaklarının hazırlanmasını icerir.
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2-2) 3
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.
Seçmeli IV (3-0) 3
VI. YARIYIL
Zihinsel Engellilere Türkçe Öğretimi (3-0) 3
Bu derste dilin öğeleri olan okuma yazma, konuşma, dinlemenin ne olduğu, birbirleriyle ilişkileri, türkçe öğretiminin ilke ve teknikleri,zihinsel engellilere türkçe öğretimi strateji yöntem, teknik ve taktikleri üzerinde durulmaktadır.
Zihinsel Engellilere Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (3-0)-3
Bu derste; sosyal bilimin ve sosyal bilgilerin tanıımı müfredat çeşitleri, sosyal bilgiler müfredatı ve bu müfredatın düzenlenmesi, müfredat dışı önerilen üniteler, müfredatta bulunan ve müfredat dışı ünitelerin analizlerinin yapılması. Hayat bilgisi dersinin içeriği ve tanımı, müfredattaki ünitelerin düzenlenmesi, müfredat dışı ünite önerileri ve analizi. Hayat Bilgisi dersinde kazandırılacak beceriler, yapılacak etkinlikler, güncel olaylar, belirli gün ve haftaların yeri ve önemi amaçları, öğretim yaklaşımları, öğretim teknikleri, belirli gün ve haftaların analizi, tümevarım yöntemi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler kavramlarının tümevarım yöntemine yöre analizi, ölçü aracının hazırlanması, amaçların belirlenerek ders planlarının hazırlanması, tümevarım yöntemine göre konuların sunumu, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler materyallerinden; yerküre, harita, zaman şeridi kullanımı, günlük yaşam becerileri konularına yer verilecektir.
Zihinsel Engellilere Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi (3-0) 3
Beden eğitiminin tanımını, önemini, motor gelişimin tanımını, büyük kas motor gelişim sırasını, zihinsel engellilerde büyük kas motor gelişimini etkileyen faktörleri, büyük kas motor becerilerin analizlerini, zihinsel engellilere motor becerilerin öğretimini, dramatizasyon ve kurallı oyun öğretimini içeren bir derstir.
147
Zihinsel Engellilere Resim İş Öğretimi (3-0) 3
Çizgi gelişim aşamalarını, küçük kas motor gelişim sırasını, küçük kas motor becerilerinin analizlerinin yapımını ve zihinsel engellilere cizgi, boyama, kesme ve yapıştırmanın nasıl öğretileceğini kazandırmayı amaçlayan bir derstir.
Zihin Engellilere Özbakım ve Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretimi (3-0) 3
Zihinsel engelli öğrencilere tuvalet kontrolü, yemek yeme, giyinme becerileri kazandırabilmek için gerekli ön koşul becerileri saptamayı, ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlamayı, performans düzeyi belirlemeyi; öğretim zamanı- öğretim ortamı-kullanılacak araç gereçleri-pekiştireçleri ve ipuçlarının geri çekilme sürecini içeren öğretim programları hazırlamayı; günlük yaşam becerileri için gerekli ön koşul becerileri saptamayı; öğrenciye öğretilmesi gerekli olan günlük yaşam becerilerini belirlemek için neler yapılması gerektiğini, beceri öğretim esaslarına dayalı olarak günlük yaşam becerilerinin öğretimini planlamayı ve yaşanılan ortamlarda kullanılan araç gereçlerde yapılabilecek uyarlamaları içeren bir derstir.
Sınıf Yönetimi (2-2) 3
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.
VII. YARIYIL
Öğretim Uygulaması I (Öğretilebilir Zihinsel Engelliler Okullarında Uygulama) (0-10) 5
Öğretilebilir Zihinsel Engelliler için varolan okullarda anektot gözlem yaparak, zihinsel engelli öğrencilerin sınıfa uygun olmayan davranışlarını kaydetmeyi ; öğrencilerin sınıfa uygun olamayan davranışlarını tanımlamayı ; başlama düzeyi grafiğini çıkarmayı, uygun olmayan davranışların olası nedenlerini ve sağıltım yöntemini belirlemeyi , bu sağaltım yöntemini iki hafta süre ile uygulayıp, tekrar gözlemeyi ve sağaltım sonu grafiğini çıkarmayı ; zihinsel engelli öğrencilerin sınıfa uygun olmayan davranışlarının uyuşmayan davranışlarını belirlemeyi ; her öğrenci için etkili pekiştireçleri saptamayı ; uygun davranış ve ödüllerin eder ve bedellerini belirlemeyi kapsar.
Zihin Engellilerin Öğretimi için Ölçü Aracı Hazırlama ve Performans Düzeyi Belirleme (4-0) 4
Zihinsel engelliler için var olan okullarda hayat bilgisi, matematik, dil eğitimi, resim iş, müzik, beden eğitimi derslerinin her birinden yıllık planda yer alan ünitelerden birinin analizini yapma, ünitelerde yer alan konulardan biri için ölçüt bağımlı ölçü aracı hazırlama ve ölçü araçlarını zihinsel engelli öğrencilere uygulayabilmek amacıyla performans düzeyi alma planı yapmayı ve bu ölçü araçlarını ilgili öğretim elemanının denetiminde sınıftaki zihinsel engelli öğrencilere uygulayarak öğrencilerin performans düzeylerini belirlemeyi kapsar.
Zihin Engellilerin Performans Düzeyini Belirleme Ölçü Araçlarının Materyallerini Geliştirme (4-0) 4
Zihinsel engelliler için var olan okullarda hayat bilgisi, matematik, dil eğitimi, resim iş, müzik, beden eğitimi derslerinin her birinden yıllık planda yer alan ünitelerde yer alan konulardan biri için hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü araçlarını öğrencilere uygulamak için gerekli araç gereçleri hazırlamayı kapsar.
148
Zihinsel Engellilerin Ailelerinin Eğitimi ve Rehberlik (3-0) 3
Özürlü çocukların ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini; hastahaneden – eve, evden – okula, okuldan – okula geçişlerde ailelerin gereksinimleri ve karşılama yolları ailelerin uyum sürecine – özürlü çocuğun sosyalleşmesine yardım etme; davranışsal yaklaşıma dayalı aile eğitim oturamları planlamada göz önünde tutulması gerekenler – ailelere beceri öğretimini öğretmeye yönelik aile eğitim oturumları planlama – ailelere kavram öğretimini öğretmeye yönelik aile eğitim oturumları planlama ve ailelere uygulamalı davranış analizi ilke ve işlem süreçlerinin kullanmayı öğretmeye yönelik aile eğitim oturumları planlama ve oturum sürecini yazmaya yönelik bir derstir.
VIII. YARIYIL
Öğretim Uygulaması II (Öğretilebilir Zihin Engelliler Okullarında Uygulama) (0-10) 5
Öğretilebilir zihinsel engelliler için varolan okullarda dönüştürülebilir sembol pekiştireç sistemini uygulayabilmek için gerekli tabloların hazırlanmasını; dönüştürülebilir sembol pekiştireç sisteminin sınıflarda üç hafta pekiştireçlerin geri alınmasına yer verilmeden uygulanmasını; sınıfa uygun olamayan davranışların bir hafta süre ile tekrar gözlenmesini; dönüştürülebilir sembol pekiştireç siteminin pekiştireçlerin geri alınmasına yer verilerek uygulanmasını; dönüştürülebilir sembol pekiştireç sisteminin geri çekilmesini kapsar. Ayrıca hayat bilgisi,matematik, dil eğitimi, resim-iş, müzik, beden eğitimi derslerinin her birinden bir konu için hazırlanan ders planlarını uygulayarak zihinsel engelli öğrencilerde amaç gerçekleştirmeyi kapsar.
Öğretilebilir Zihin Engelliler Okullarında Ders Planı Geliştirme (4-0) 4
Öğretilebilir zihinsel engelliler için var olan okullarda hayat bilgisi, matematik, dil eğitimi, resim-iş, müzik ve beden eğitimi derslerinin her birinden ÖZE 403 kodlu derste seçilmeyen ve yıllık planda yer alan ünitelerde bulunan birer konu için uzun-kısa ve öğretimsel amaçları belirleme ve yazma; bir ders saatinde gerçekleştirilmesi düşünülen öğretimsel amaçlar için öğretim sürecini, öğretim ortamını, kullanılacak araç-gereçleri ve pekiştireçleri ve değerlendirmeyi içeren ders planlarının hazırlanmasını içerir.
Zihin Engellilerde Ders Planına Yönelik Öğretim Materyali Geliştirme (4-0) 4
Zihin engelli grubun performans düzeyine ve ders planına göre bireyselleştirilmiş öğretim materyallerinin hazırlanması, uygulanması, ve geliştirilmesi.
Zihin Engellilerin Okul Programları ve Eğitim Ortamları (3-0) 3
Zihin engelli çocukların yerleştirildiği eğitim ortamları olan normal sınıf düzenlemeleriyle ayrı eğitim ortamlarının gereği olarak ilköğretim programları ve öğretilebilir çocuklar okulu taslak programı ve eğitilebilir çocuklar ilköğretim programının incelenmesi yoluyla, programların olumlu ve olumsuz yanlarının düzeltilmesine yönelik etkinliklerde bulunmaya yönelik bir derstir.Yorumlar